Strategie. Content. Privacy.

Privacyverklaring

Wisse Kommunikatie, gevestigd aan Kroonpark 2a in Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Wisse Kommunikatie b.v.
Kroonpark 2a
6831 GV Arnhem
info@wisse-worldcom.nl
+31 (0)26 443 15 23

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wisse Kommunikatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Door op de website van Wisse Kommunikatie het contactformulier in te vullen, u in te schrijven voor onze nieuwsbrief of een van onze trainingen, of door informatie op te vragen ontvangen wij uw gegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de (persoons)gegevens die u aan ons verstrekt of waarvan het duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wanneer u ons een vraag stelt door het invullen van het contactformulier, gebruiken wij deze gegevens voor het beantwoorden van uw vraag.

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarin wij u informeren over onze diensten en werkzaamheden. U moet zich voor de nieuwsbrief eerst aanmelden. Uw e-mailadres wordt al dan niet automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden.

In een aantal gevallen vragen wij u om een aanmeldproces te volgen, waarbij u gevraagd wordt om gegevens in te vullen. Deze aanmeldingsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen en van onze diensten op de hoogte te houden.

E-mails en nieuwsbrieven die Wisse Kommunikatie verstuurt, kunnen tags bevatten waarmee Wisse Kommunikatie kan bepalen of u de e-mail of nieuwsbrief al dan niet heeft ontvangen en geopend heeft en of u op een link heeft geklikt. Hiermee kan Wisse Kommunikatie inzicht verkrijgen in de mate waarin en hoe de door haar verstuurde berichten worden gelezen.

Wisse Kommunikatie adverteert online op verschillende manieren. Wisse Kommunikatie verzamelt gegevens over de advertenties waarop wordt geklikt en over de webpagina’s waarop de advertentie wordt getoond.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder hun toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wisse-worldcom.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Wisse Kommunikatie neemt nooit besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Bedoeld worden verwerkingen door computerprogramma’s of -systemen zonder menselijke tussenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wisse Kommunikatie verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Wisse Kommunikatie maakt gebruik van cookies, zodat wij u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer u terugkeert naar onze site. Deze informatie helpt ons team ook om in kaart te brengen welke delen van de site u het meest interessant en nuttig vindt. Wisse Kommunikatie gebruikt SharpSpring marketing automation om informatie over bezoekersaantallen en de meest populaire pagina's te verzamelen.

Het kan voorkomen dat wij direct of indirect (bijvoorbeeld een embedded youtube-filmpje) linken naar externe websites. In deze gevallen gelden de voorwaarden van desbetreffende partij.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wisse Kommunikatie. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, bijvoorbeeld bij een door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wisse-worldcom.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Wisse Kommunikatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wisse Kommunikatie neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wisse-worldcom.nl.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wisse Kommunikatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met een maximum van 10 jaar.